Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden
  yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı
  konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

 • Hastalarımız, kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin
  potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve
  gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam
  bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir
  kopyasını alma hakları vardır.
 • Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı, tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi
  yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme
  yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı
  taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
 • Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi
  alma hakları vardır.
 • Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri
  konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunakları konusunda
  kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
 • Hastalarımız, hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

Personel Tanıma seçme ve değiştirme hakkı

 • Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin
  kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Kuruluşu seçme ve değiştirme hakkı

 • Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum
  ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

 • Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum
  ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Mahremiyet ( Gizlilik hakkı )

 • Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum
  ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Saygı görme hakkı

 • Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler
  yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon isteme hakkı

 • Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, farklı branştan bir uzman ile
  konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

İkinci Görüş isteme hakkı

 • Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, farklı branştan bir uzman ile
  konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı

 • Hastalarımız, dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini
  serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Güvenlik hakkı

 • Herkesin sağlık kurumunda, güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır.
  Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve
  sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.
 • Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi
  olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Refakatçi ve ziyaretçi bulundurma hakkı

 • Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul
  etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Hasta Ziyaretçi Kuralları

 1. Hastanemizde ziyaret saatleri; her gün 10:00 – 22:00 saatleri arasındadır. Ziyaret saatlerine
  kesinlikle uyunuz.
 2. Zaruri olmadıktan sonra, ziyaret saatleri dışında ziyarete gelmeyiniz.
 3. 12 yaş altındaki çocuklarınızın, sağlıklarını düşünerek ziyarete getirmeyiniz.
 4. Ziyaretinizi; hastaların sağlığı açısından kısa tutunuz, ziyaret esnasında hastane içinde sessiz
  olunuz.
 5. Hasta odasında aynı anda tercihen iki kişiden fazla bulunmayınız.
 6. Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumları dikkate alınarak,
  bölüm/servis hemşiresi ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir, lütfen kurallara
  uyunuz.
 7. Ziyaret saati bittiğinde görevlilerin uyarılarına riayet ediniz.
 8. Hastaların diyetleri özeldir, hastaneye dışarıdan yiyecek, içecek veya meyve getirmeyiniz.
 9. Alerjisi ya da astımı olan hastalar olabildiğinden hastane ziyaretlerine çiçek getirmeyiniz.
 10. Hastane içerisinde cep telefonlarınızı sessiz moduna getiriniz
 11. Yerlere çöp atmayınız.
 12. Hastane içerisinde kesinlikle sigara içmeyiniz.
 13. Hasta yataklarına oturmayınız, odalara kalabalık girmeyiniz.
 14. Hastanın ameliyat olduğu gün hastayı mümkünse ziyaret etmeyiniz.
 15. Hastanın bulunduğu yeri ve eşyaları temiz tutunuz ve zarar vermeyiniz.
 16. Dilek ve önerilerinizi servis sorumlu hemşiresine bildiriniz veya dilek ve öneri kutusuna yazınız.
 17. Pencerelerden aşağıya hiçbir şey atmayınız ve pencere kenarlarına hiçbir şey koymayınız.

Refakatçi Kuralları

 1. Yoğun Bakım servisleri hariç ve tıbbi yönden sakınca olmaması koşuluyla yatan her hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır.
 2. Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
 3. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 4. Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır.
 5. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 6. Refakatçiler, hastane içerisinde tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 7. Refakatçiler, hastaya yiyecek – içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 8. Refakatçiler, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 9. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 10. Refakatçilerin sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 11. Refakatçiler, hastanın tıbbi durumu ile ilgili bilgileri hekiminden almalıdırlar.
 12. Refakatçiler, tüm hastane kurallarına uymalıdırlar.

Şikayet görüş ve öneri bildirme hakkı

 • Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde, hastanemizde şikayet mekanizmasının
  başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına
  sahiptir.

Sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları

 • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme
  hakkına sahiptir.

Tetkik ve tedavi bedelleri

 • Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet
  karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.