Our Working Principles

Çalışma ilkeleri, Konak Hastanesi’nin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra Konak Hastanesi’nin ortak değerlerini de içerir.

Konak Hastanesi, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kurumlara, içinde bulunduğu topluma, hastalarına, iş paydaşlarına, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm faaliyet ve ilişkilerinde Çalışma İlkeleri’ne uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi ve bu ilkelerin benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.

Kapsam

Konak Hastanesi çalışma ilkeleri, kurum altında yer alan tüm hastaneleri adına ortak olarak  düzenlenmiştir. Konak Hastaneleri stratejik iş hedefleri, kurum prosedür ve ilkeleri ile bir bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu da dahil tüm çalışanların Çalışma İlkeleri’ne uyması beklenmektedir.

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Tüm iş süreçlerinde, dürüstlük ve güvenilirlik öncelikli değerimizdir. Konak Hastaneleri; ortaklarına, çalışanlarına, hastalarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Temel Değerlerimiz

Konak Hastanesi tüm çalışanlarıyla birlikte, hizmet mükemmelliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle  fark yaratan, bilimsel ve akademik uygulamaları ile öncü, herkes için sağlık ilkesini sağlığın her alanında hayata geçiren, uluslar arası bir marka olmayı amaçlamaktadır.

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük ilkesini benimsemekteyiz. Çalışanlarımızla ve hastalarımızla ilişkilerimizde öncelikli olarak doğruluk ve dürüstlük ilkesi ile hareket ederiz.

Çalışanlarımız ve hastalarımız için değer yaratarak, beklentilerini maksimum seviyede karşılamak en hassas olduğumuz önceliklerimizdendir.

Tüm iş süreçlerimizi yasal düzenlemeler çerçevesinde yürüterek, gerek sunulan hizmet kalitesi ile  gerek ise iç işleyiş / süreç kalitemiz ile sürdürülebilir değer yaratmak ve her daim çalışanlarımız ve hastalarımızın güvenini kazanmak ana hedefimizdir.

Konak Hastanesi’nde tam zamanlı olarak çalışanlar, kurum iş sözleşmesi devam ederken başka işte çalışamaz, kendi nam ve hesabına bir iş yapamaz. 

Konak Hastaneleri çalışanları görevini ifa ederken ;

Tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde Çalışma İlkeri’ne uygun hareket eder,

Görev ve sorumluluk bilincindedir, görev ve sorumluluklarını aksatmaz,

Göreve özel prosedür ve talimatlarını bilir ve bunlara uygun hareket eder,

Baskı, hakaret, tehdit teşkil eden ya da keyfi davranış ve uygulamalarda bulunmaz,

Görevinin gerektirdiği güvene layık bir şekilde davranır, bu çerçevede işlerin yürütülmesinde gerekli dikkat ve özeni gösterir,

Kuruma ait her türlü kaynağın kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kurum kaynaklarını, iş gücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır,

İş ve özel yaşam arasındaki tüm çıkar çatışmalarından uzak durur,

Güvenli bir işyeri yaratmaya ve çevreyi korumaya çalışır,

Kurum adına yapılan işlerde kişilerin / çalışma arkadaşlarının haklarına, hasta ve hasta yakınlarının haklarına, itibarına ve mahremiyetine saygı gösterir,

Kuruma, çalışma ortamına ve çalışma arkadaşlarına ve hastalara özel ve gizli bilgileri uygunsuz şekilde ifşa etmez,

Hastaya, çalışma arkadaşına veya üçüncü taraflara herhangi bir uygunsuz ödeme, hediye veya bahşiş teklif etmez ve bunları kabul etmez,

Uygundur onayı almadan veya yasal inceleme yapılmadan herhangi bir sözleşme yükümlülüğü altına girmez,

Çalışma ortamında kurumsal imaja zarar verecek bir duruş sergilemez,

Ast-üst, eş değer, hasta ve hasta yakını veya iş ortakları ile olan iletişimlerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranış sergiler,

Kurum mesai giriş-çıkış saatleri, öğle yemeği ve dinlenme saatlerine uygun hareket eder,

Kurum kılık kıyafet talimatına uygun hareket eder,

Yasalara ve Kurum Prosedürlerine Uyum

Konak Hastanesi, çalışma ilke ve standartlarına bağlıdır. 

Yasa ve prosedürlerin gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve sürekli olarak güncelliğini takip ederek geliştirir.

Çalışanlar, görevleri ile ilgili iş tanımı ve gereklilikleri, Konak Hastanesi prosedür ve talimatlarını bilmek ve bunlara uygun hareket etmek zorundadırlar. 

Çalışanlar, yasalara, kurallara, yönetmeliklere, kurum prosedürlerine ve çalışma ilkelerine aykırı gördükleri veya şüphelendikleri her türlü durumda Hastane Yönetimi’ne ve İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü’ne bilgi vermekle yükümlüdürler. Çalışanlarımız, kurum içinde etik kurallar dışı bir uygulama ile karşılaşmaları halinde ise bunu İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü’ne yazılı ve/veya sözlü olarak bildirir.

Kurumun hazırladığı her türlü rapor, mali tablo veya kaydın, mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

Bilgiyi Elde Etme, Kullanma ve Koruma (Bilgi Güvenliği)

Konak Hastanesi, çalışanlarına, hastalarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğine özen gösterir.

Çalışanlar, çalışma süresinde elde edilen her türlü bilginin gizliliğini muhafaza etmek zorundadır ve bu bilgileri iş süreçleri ile ilgisi olmayan kişi ve kurumlar ile paylaşmamalıdır. Bilgi verilmesi gereken durumlarda ise, sadece yeterli olacak kadar bilgi vermeli ve bu bilgilerin gizliliği için gereken tedbiri almalıdır.

Bütün resmi açıklamaların duyurusu, kurumun belirlediği kişi / birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde gerçekleştirilir.

Çalışanın herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü doküman, zimmet ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride kurum aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

Her türlü gizli bilgi ve / veya belgenin “Insider Trading” (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi veya menfaat elde edilmesine olanak sağlanması kesinlikle yasaktır.

Çalışanların işlerini ifa ederken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü döküman (yazışmalar, notlar, bilgisayar dosyaları ve elektronik postalar) Konak Hastanesi’nin malıdır. Kurum prosedürlerine uygun olarak kullanılmalıdır. Bu  dökümanlar geçerlilikleri kalmadığında da kurum politikasına uygun olarak yok edilmeli ya da saklanması gerekli ise kurum politikasına ve bu türde dökümanların saklanmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre saklanmalıdır.

Çalışanlar Konak Hastanesi’ne ait kamuya açıklanmamış bilgileri, kendilerine veya diğer kişi ya da kuruluşlara çıkar sağlamak amacıyla kullanamazlar. 

Sosyal Sorumluluk

Konak Hastanesi, çevrenin ve doğal hayatın korunması, hasta hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.

Konak Hastanesi, çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler. 

Kurumun sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla yeni ve farklı projeler geliştirilir ve bu projeleri hayata geçirmek için ilgili kişi / ve kurumlar ile iş birliği yapar.

Kurum çalışanlarının ve tüm paydaşlarının içinde bulunduğu bölgeye gelişim ve fayda sağlayacak, sürekliliği olan sosyal sorumluluk projeleri üretir.

Sözleşmeler ve Hukuki Süreç

Kurumun üçüncü şahıslar ile iş ilişkisine girdiği tüm hallerde, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir Sözleşme’nin iş ilişkisi başlamadan önce imza edilmesi zorunludur. 

Sözleşmeler, Konak Hastanesi sözleşme prosedürüne uygun şekilde hazırlanarak, en az orta kademe yönetim seviyesinden paraf alınarak üst yönetimin imzasına sunulur. Sözleşmelere aykırı bir durum yaşandığında veya tespit edildiğinde gerekli ihtar süreci işlenir.

Yönetim Kurulu temsil yetkileri dışında kalan çalışanlar Konak Hastaneleri’ni hiçbir şekilde temsil edemez. Kurumu taahhüt altına alacak herhangi bir davranışta bulunamaz, imza atamaz, işlem yapamaz.

Kurum, her türlü çalışma faaliyetinde yasalar ile belirlenmiş adımlara uygun davranış sergiler ve bunlara eksiksiz uyar. 

Rekabet

Kurum çalışanları, rakipler ile ilişkiler yürütürken, çalışma ilkelerine aykırı davranış gösteremez. Bu kapsamda haksız rekabete yol açılmasına izin veremez. Risk teşkil eden her türlü eylemden kaçınır.

Kurum çalışanları, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz, kurum mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, kurum ile rekabete giremez.

Rekabetin geri çekilmesine ya da sınırlandırılmasına neden olabilecek hatalı, hileli iş yapma, resmi olmayan görüşme ve anlaşmalar yapmak yasaktır. Çalışanlar, rakipler ile görüşmelerinde, kurumda sahip olduğu bilgiyi veya geleceğe yönelik gizli bilgileri kesinlikle paylaşamaz. Konak Hastaneleri’nin rekabet ve ticaret konularında uyguladığı politika ve talimatlara uyulmaması durumunda ilgili çalışanlar hakkında yasal süreç uygulanır. Çalışanların, bu konuda sorun yaşadıklarında kurum yöneticilerine ve kurum Hukuk Müşavirlerine bilgi vermesi gerekmektedir.

Kişisel Veri ve Hasta Verilerinin Korunması

Çalışanlara ilişkin her türlü bilgi Kişisel Veri’dir. Çalışanların “ad, soyad, medeni durum, doğum tarihi, taşıt plakası, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, hesap bilgileri, adres, ses ve görüntü kaydı, parmak izi” gibi bilgileri de bu sürece  dahildir. İlave olarak; hastalar, ziyaretçiler, hizmet alınan tedarikçi firmalara ait bilgiler de kişisel veri tanımına girmektedir.

Bu bilgiler gizli bilgi niteliğinde olup, çalışanlar tarafından kısıtlı ve kontrollü bir şekilde erişim sağlanır. Kişisel veriler kurumun belirlediği ve onayladığı saklama tanımlamaları dışında saklanamaz. 

Konak Hastanesi, kişisel verileri bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Çalışanlar, işlenen kişisel verilerle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve / veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kurum üst yönetimi tarafından onaylanmadıkça çalışanlara tahsis edilen bilgisayarlarda da kişisel veri saklanması ve görüntülenmesi kesinlikle yasaktır. 

Çevrenin Güvenliği ve Korunması 

Konak Hastanesi, çalışmalarında sürdürülebilir ve yaşanmaya değer bir gelecek için, çevreye karşı sorumluluk ilkelerini de göz önünde bulundurmaktadır.

Konak Hastanesi, doğayı ve çevreyi korumak adına sorumluluk alır ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekler. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi için de girişimlerde bulunur. 

Faaliyetlerimizde çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermemeye büyük özen gösterilmektedir. Çevreye etkilerimizi saptayıp ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek, doğal kaynakları korumak, atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle en aza indirmek hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İş sağlığı ve güvenliği Konak Hastanesi’nin öncelikleri arasındadır.  Kurumun iş sağlığı ve güvenliği politikası tüm çalışanları, diğer hizmet sağlayıcıları ve taşeronlarını kapsamaktadır. 

Bu politika, tüm çalışanlara  iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı hedeflemiştir. Kurum çalışanları bu amaçla hazırlanan  prosedür ve talimatlara uygun hareket eder ve gerekli tüm önlemleri alır.

Çalışanlar işlerini yaparken tehlike arz eden ve yasal olmayan  tüm noktalara önemle dikkat eder, kurum içinde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için maksimum seviyede özen gösterir ve bu konuda gerekli eğitimleri alır.

Çalışanlar işlerinin ifası sırasında, fiziksel ve bedensel hareketlerini kısıtlayıcı hale getirecek hiç bir ilaç, madde kullanmayacak ve doktor raporuna istinaden bulundurması gerekenler ise kontrol – gözlem altında tutulacaktır. Gerekirse kurum içinde çalışma yapmayacaklardır.

Kurumsal İletişim ve Paydaşlarla İletişim 

Konak Hastanesi, önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf bir şekilde ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir. 

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler kurumun belirlediği “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yapılır.

Konak Hastanesi, kurum sözcüleri dışında hiçbir çalışan kurum adına kamuya açıklama yapamaz. Kurum sözcüleri ise Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak hareket eder. 

Görev verilen kişiler dışında hiçbir çalışan kurumu temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz. Personel, basın ilişkilerinde kurumla ilgili, herhangi bir spekülasyona, olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve kurumun veya sektörün güven, itibar ve istikrarına zarar verebilecek ya da haksız rekabet oluşturabilecek uygulama ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.

Paydaşlarımız ile İlişkiler 

Konak Hastanesi; hastaları, tedarikçileri, taşeronları ve benzeri diğer paydaşları ve kamu ile olan ilişkilerinde her zaman profesyonel ve adil bir şekilde davranılmasını ilke edinmiştir. Çalışanlar, bu ilkeye uygun davranış sergilemekle sorumlu ve yükümlüdür. 

Hasta Güvenliği ve Kalite 

Konak Hastanesi, çağdaş bir yönetim sistemi olan Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimsemiş ve hasta memnuniyeti odaklı, uluslararası geçerliliği olan standartlara uygun (JCI) tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanında, sağlık hizmeti sunumundaki tüm süreçlerde hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasını hedeflemiştir. 

Güvenli bakım, Konak Hastanesi çalışanlarının sorumluluğundadır. Tüm çalışanlarımız hasta güvenliği prosedür ve talimatlarına uygun olacak şekilde hizmet verir.  Konak Hastanesi, hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, hastalar ve çalışanlar için güvenilir bir ortam sağlanarak risklerin azaltılması ve sürekli iyileşmenin sağlanması için tüm gereklilikleri yerine getirir.

Finansal Raporlama ve Denetim

Konak Hastanesi’nde finansal raporlamanın doğruluğu, kurumun doğru yönetilmesi için olduğu kadar, ortaklara ve hissedarlara finansal açıklamaların güvenilirliği açısından da çok önemlidir. 

Kurumun çeşitli birimlerinin kayıtları, muhasebe defterleri, hesapları ve mali cetvelleri bu tip birimlerin yaptığı işlemleri uygun olarak yansıtmalı ve ilgili yasalara, genel muhasebe ilkelerine ve kurumun iç denetim sistemi ile uyum içinde olmalıdır. 

Kurumun mali bilgileri ve finansal durumu raporlama prosedürleriyle tam ve doğru olarak yansıtılmalıdır. Kurumun muhasebe kayıtlarını hazırlayan çalışanlar, her kaydın doğru bir şekilde belgelendirilmesini temin etmeli, hassas ve dürüst bir şekilde davranmalıdırlar. Her çalışanın faturalar, masraflar ve muhasebe defterlerinde kaydı bulunan diğer maddelerin kayıt edilmesi ve belgelendirilmesi için geçerli talimatlar ve yönetmeliklere uyması beklenir. 

Siyasi Faaliyetler ve Bağışlar

Konak Hastanesi ve çalışanları, herhangi bir siyasi parti ve siyasi amaçlı derneklerde destekleyici faaliyetlerde bulunamaz. 

Kurum sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri faaliyetlerin gerçekleşmesine izin veremez. Kurum adına kayıtlı kaynaklar (araç, bilgisayar, telefon, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez ve kullanılmasına müsaade edilemez.

Konak Hastanesi, çalışanlarından herhangi bir siyasi ve politik gruba, adaya destek vermesini veya karşı çıkmasını talep edemez. Herhangi bir yayın yapamaz. Kuruma, adına menfaat sağlama amaçlı hediye ve bağış yapılamaz.

Etik Kurallar

Konak Hastanesi Yönetim Kurulu, etik kuralların kurum içerisinde uygulanmasından, bu kuralların güncellenmesinden yetkili ve sorumludur. 

Yönetim Kurulu kendi içerisinde görev bölümü yaparak ya da kurul dışındaki kişilerden görevlendirme yapmak suretiyle bu yetkisini devredebilir.

Yönetim Kurulu ve/veya yetkili kılınanlar kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek bu etik kuralları somut durumlara uygular.

Sorumlu kılınanlar bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kuruluna bilgi verilir ve Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü cezalar uygulanır. Bu cezalar, ciddi ihlal hallerinde fesih ve ihbarsız işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir.