Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 48 inci maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır. Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme
tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 1 – Konu, Taraflar ve Tanımlar

Bu sözleşme KONAKMED ÖZEL SAĞLIK HİZM. TIBBİ MALZ. SAN.VE TİC.A.Ş (Özel Konak
Hastanesi)tarafından hizmet sunulacak olan konular üzerinden yine Çağrı Merkezi aracılığyla uzman
hekimlerden alınacaktır.(bundan böyle Danışman olarak anılacaktır.) İşbu sözleşme Sağlık ile ilgili
danışmanlık hizmeti almak isteyen ve başvurusunu (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) ile Özel
Konak Hastanesi arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve
taahhüt ederler.

Unvan : Konakmed Özel Sağlık Hizm. Tıbbi Malz. San.ve Tic.A.Ş
Adres : Yenişehir Mah Demokrasi Bulvarı No 41 İzmit Kocaeli
Telefon : 4449595
E- Mail : info@konakhastanesi.com.tr
MERSİS NO : 0576077543800001

MADDE 2 – Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için Çağrı Merkezi üzerinden randevu
oluşturularak danışman(Hekim) ile görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelini ödemesiyle
birlikte tarafların hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

MADDE 3 – Sözleşmenin Bedeli

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret Çağrı Merkezi tarafından belirtilen
miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden
hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, Özel Konak Hastanesi’nin belirttiği ödeme
sayfasına yönlendirilerek yapacaktır

MADDE 4 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:

a) Danışman(Hekim) ve Özel Konak Hastanesi’nin Hak ve Sorumlulukları:

 • Uzaktan sağlık danışmanlık hizmeti sunan Özel Konak Hastanesi’ nin amacı bir Danışman tarafından
  görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan sağlık yardım ve destekleyici danışmanlık
  hizmeti sağlamaktır. Özel Konak Hastanesi Danışanlara,Danışmanlar (Hekim)ile iletişime geçerek
  danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
 • Çağrı Merkezi üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Özel Konak Hastanesi’ ne aittir.
 • Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışman( Hekim) ile danışan arasında kalır.
 • Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz.
 • Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yay
 • – Danışan, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, Özel Konak Hastanesi tarafından gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum Özel Konak Hastanesi’ ne bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

b) Danışan Hak ve Sorumlulukları:

Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım ücreti tek kullanıcının kullanımını
kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi,
kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği
gerçekleştirilemez.

 • Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa
  katılmama durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının
  sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.
 • Danışan, Danışman Hekim’e veya Özel Konak Hastanesi’ ne 2 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.
 • Teknik sebeplerden ötürü oluşabilecek bu gibi durumlarda, danışan bu hakkını kaybetmiş sayılmaz.
 • Danışanın, danışman hekim ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar başında olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.
 • Danışan, görüşmelerin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.
 • Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman hekim veya Özel Konak Hastanesi sorumlu değildir.
 • Danışan, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekli ilişkin olarak iş bu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda veya sözlü olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 5 – Cayma Hakkı (İade Koşulları)

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin hükümler gereğince Danışan ve Danışman hekim tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.
 • Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda 2 saat önce randevunuzu iptal etmeniz beklenir. Son 2 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılmadığınız görüşmeye ait hakkınız yanar. 2 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

MADDE 6 – Tebligat ve İhtilaflar

 • Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile www.konakhastanesi.com.tr adresinde belirtilen Yenişehir Mah Demokrasi Bulvarı No 41 İzmit Kocaeli posta adresini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir
 • İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir
 • Danışan İ şbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Özel Konak Hastanesinin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Özel Konak Hastanesi’ ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. Özel Konak Hastanesi gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI

Özel Konak Hastanesi, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

Özel Konak Hastanesi, bağlı iştirakleri bünyelerindeki hastaneler olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Veri Kanunu”) ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca sağlık kuruluşu olarak sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler/Kurumlar ile paylaşacak ve Kişisel Veri Kanunu’nda sayılan şekillerde işleyeceğiz. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyor ve açık rızanızı talep ediyoruz.