Organ Donation

Özel Konak Hastanesin’de Organ ve Doku Bağışı için 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun ve 25.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde standart bir yöntem kullanılmaktadır.

Beyin Ölümü: Beyin ölümü, klinik bir tanıdır ve beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümsüz (irreversibl) kaybıdır.

Doku: Bir vücudun veya bir organın yapı öğelerinden birini oluşturan bütündür.

Organ: İnsan vücudunun belirli bir görevini yerine getiren ve sınırları kesin olarak belirlenmişbölümüdür.

Organ Bağışı: Bir kişinin hayattayken, tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına serbest iradesi ile izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.

Organ ve Doku Nakli: Terminal dönemdeki hastalıklarda tedavi amacıyla uygulanan organ ve doku nakli işlemidir.

Organ Bağışının Ülke Düzeyinde Gelişmesini Sağlayıcı, Organ ve Doku Bağışını

Teşvik Edici Etkinlikler…

  • Hastaneye tedavi için başvuran her hastaya ve hasta yakınına, Organ Bağışı konusunda bilgilendirici broşürler verilmesine özen gösterilir.
  • Görsel ve yazılı basın ile kuruma ait internet sitesinde, organ bağışı konusunda bilgilendirici ve teşvik edici bilimsel yazıların yayınlanmasına özen gösterilir.
  • Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapılacak ortak çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarını organ bağışı konusunda aydınlatmak amacıyla, gerekli tıbbi personel desteğinde bulunulur.

Bağış Kabulü

Hastanemizde organ ve doku bağışı kabul edilmemektedir. Özel Konak Hastanesine organ ve doku bağışı için başvuran hastalara organ bağışı ile ilgili broşür verilir ve bağış kabul eden hastanelere yönlendirilir.

Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Hastadan Organ Bağışı

  • Hasta, sağlığında ölümünden sonra organlarının alınmasına karşı olduğunu belirtmişse, organları alınamaz.
  • Hastanemizde, organ doku bağış birimi sorumlusu ve hastanın primer hekimi, hastalarında beyin ölümünün gerçekleştiği kanaatine vardıkları durumlarda, bu durumu Beyin Ölümü Tanı Ekibin’de bildirirler. Bu Komite, bir Kardiyolog, bir Nörolog, bir Nöroşirurjiyen ve bir Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanından oluşur. Bu komite işleyişini, Beyin Ölümünün Tanımlanması Prosedürün’e göre yürütür. Komitenin bağımsız olarak vakayı değerlendirmesinden sonra, oy birliği sağlandığı durumda T.C. Sağlık Bakanlığı Beyin Ölümü Bildirim Formu doldurulur ve imzalanır. Form doldurulduktan sonra beyin ölümü aileye açıklayıcı bilgi ile yazılı veya sözlü olarak bildirilir.
  • Tüm beyin ölümü vakaları, İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezine bildirilir. Organ Nakil Koordinatörü, aile ile organ bağışı konusunda görüşerek bilgi verir. Aile, organ naklini uygun görürse, bu durum İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi’nde bildirilir. Eğer aile organ bağışında bulunmayı reddederse, bu durum T.C. Sağlık Bakanlığı Beyin Ölümü Bildirim Formu’na yazılır.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Beyin Ölümü Bildirim Formu, Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’nde (UKM) fakslanır.